O CRN

Como es el CRN Atención Social

QUE É O
CRN de Atención Social

Os Centros de Referencia Nacional (CRN) son centros públicos que realizan accións innovadoras e experimentais no eido da formación profesional, para esta ser máis competitiva e capaz de responder o antes posíbel ás necesidades que demanda o mercado de traballo.

Están especializados nos distintos sectores, de xeito que sirvan de referente orientador para o sector e formativo da súa área de actuación, neste caso a Atención Social.

O Centro de Referencia Nacional de Atención Social corresponde coa familia profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade. Foi creado por convenio entre o Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Todos os CRN integran a Red de Centros de Referencia Nacional.

Obxectivos
do CRN DE Atención Social

Oferta Formativa CRN Atención Social

Contribuír a acadar unha formación profesional innovadora, efectiva, máis competitiva e adaptada ás mudanzas produtivas do mercado laboral.

Promover la actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales en Atención Social

Fomentar a actualización do Catálogo Nacional das Capacitacións Profesionais.

Favorecer el acceso y mantenimiento de los trabajadores en el mercado laboral de la Atención Social

Favorecer o acceso e mantemento das persoas ocupadas ou en busca de emprego no mercado laboral por medio da formación e actualización permanentes, ben como o recoñecemento de competencias profesionais.

Funcións
do CRN de Atención Social

 1. Observar e analizar, a nivel estatal, a evolución dos sectores coa fin de identificar novas competencias profesionais ou mudanzas nas existentes e para adaptar a oferta de formación ás necesidades sociais e laborais.
 2. Detectar novas tendencias formativas e experimentar accións formativas innovadoras dirixidas a distintos colectivos: estudantes, traballadores ocupados e desempregados, persoas ocupadas ou desocupadas, empresariado, formadores e docentes.
 3. Aplicar e experimentar proxectos de innovación e elaborar contidos, materiais didácticos e metodoloxías para propor a súa actualización no eido da formación profesional do sistema educativo e a formación profesional para o emprego.
 4. Contribuír ao deseño e desenvolvemento de plans de perfeccionamento técnico e metodolóxico dirixidos a docentes, formadores, persoal experto, profesionais de orientación e persoas avaliadoras do procedemento de acreditación de competencias profesionais.
 5. Servir de enlace entre as institucións de investigación, formación e innovación e o sectores a fin de fomentar a comunicación e difusión da investigación, a innovación e o desenvolvemento da formación profesional no sector da Atención Social.
 6. Colaborar, para desenvolver as funcións, co Instituto Nacional das Capacitacións Profesionais, SEPE, Observatorios profesionais, Organizacións sindicais e empresariais e Estruturas Paritarias…

Organización
do CRN DE Atención Social

Os órganos de participación e control do CRN son o Consello Social e a Comisión Mixta de Coordinación e Seguimento.

Director/a

Secretario/a

Departamento para a Observación e a Investigación.

Departamento para o Desenvolvemento, Innovación, Experimentación e Formación.

Departamento para a Acreditación e Recoñecemento de Capacitacións Profesionais.

Consello Social
8 membros

Órgano de participación social e dos axentes sociais do sector produtivo

 • 2 representantes da Administración General del Estado: Ministerio de Educación e SEPE.
 • 2 representantes da Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Director xeral en materia de FP e Director CRN.
 • 2 representantesorganizacións sindicais.
 • 2 representantes organizacións empresariais.

Presidencia: Director/a Xeneral da Formación Profesional.

 • Propoña directrices e plan de traballo plurianuais.
 • Informar do orzamento proposto e do saldo anual, así como do nomeamento do director.
 • Aprobar as actividades do informe anual e a normativa de funcionamento.
 • Coñecer o informe anual de avaliación e supervisión e a eficacia dos seus servizos.
 • Colabora na busca de financiamento ou equipamento complementario.
Comisión de coordinación e seguimento
4 membros

Mecanismo de seguimento, vixilancia e control da execución do acordo.

 • 2 representantes da Administración General del Estado: Ministerio de Educación e SEPE.
 • 2 representantes da Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Director/a xeneral en materia de FP y Director/a CRN.
 • Posibilidade de asistencia de técnicos (con voz e sen voto).

Mínimo 1 reunión/ano, ou máis a petición das partes asinantes.
Presidencia: turno e sede rotativa (Estado/Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

 • Aprobar o Plan de traballo anual a proposta do Consello Social e avaliación do informe de actividades.
 • Intercambia información e coordinación permanente.
 • Aprobar os recursos humanos, materiais e financeiros asignados.
 • Garantir o persoal e o mantemento de recursos humanos e orzamentos.
 • Siga os incidentes de CRN para dar unha solución rápida.
 • Seguimento, avaliación e revisión anual do cumprimento das accións do Plan de traballo.
 • Resolver as disputas xurdidas na execución do acordo.
 • Historia
  del CRN de Atención Social

  O deseño do CIFP Son Llebre e o Proxecto de creación do CRN podemos dicir que se elaboraron de maneira máis ou menos simultánea no tempo. Primeiro realizouse o deseño do CIFP e a partires deste, elaborouse o proxecto de creación do CRN.
  • 2010

   En setembro, púxose en funcionamento o CIFP, e nese mesmo mes, xa se realizou a visita do equipo de técnicos do Ministerio de Traballo ás instalacións para a súa valoración, de acordo co Proxecto de creación de CRN presentado en Madrid.

  • 2011

   Na 50.ª Reunión da Comisión Permanente do Consello Xeral de Formación Profesional celebrada en Madrid o 26 de abril de 2011 emitiuse un informe favorable do Centro Son Llebre para ser cualificado como CRN da familia de Servizos socioculturais e para a comunidade, na área Profesional de Atención Social.

  • 2018

   Marzo: Reunión da dirección CIFP Son Llebre con Dirección Xeral de Formación Profesional e Formación do Profesorado e aposta firme para levar adiante o proxecto de CRN (definición do organigrama funcional e de persoal).
   Setembro: A Consellería de Educación e Universidade dota do persoal necesario para que organicamente comece a funcionar como tal o CRN de Atención Social.
   Novembro: Reunión en Madrid entre o Xefe de Formación Profesional das IB, a directora do CIFP Son Llebre con responsables dos CRN do SEPE e do Ministerio de Educación.

  • 2019

   Marzo: Reunión da dirección CIFP Son Llebre con Dirección Xeral de Formación Profesional e Formación do Profesorado e aposta firme para levar adiante o proxecto de CRN (definición do organigrama funcional e de persoal).
   Setembro: A Consellería de Educación e Universidade dota do persoal necesario para que organicamente comece a funcionar como tal o CRN de Atención Social.
   Novembro: Reunión en Madrid entre o Xefe de Formación Profesional das IB, a directora do CIFP Son Llebre con responsables dos CRN do SEPE e do Ministerio de Educación.

  • 2020

   Setembro: Publicación da Resolución do 23 de setembro de 2020 pola que se publica o Convenio entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Autónoma das Illas Baleares, polo que se aproba o Plan de actuación plurianual 2019-2022 do Centro de Referencia Nacional de Atención Social no ámbito da formación profesional (BOE 28 de setembro de 2020).
   Outubro: Presentación da proposta do Plan de Traballo 2020 ao Consello Social (20/10/2020) e aprobación do Plan anual 2020 por parte da Comisión Mixta de coordinación e seguimento (26/10/2020).

  • 2021

   Xaneiro: Memoria de actuacións 2020.
   Marzo: Aprobación do Plan de Traballo 2021.
   Setembro-outubro: Finalización do curso de formación en liña para docentes “Introducción á Mediación Comunicativa e Lingua de Signos Española”

  Plans de Acción

  Plan de acción plurianual 2019-2022. Aprobado por acordo entre o Servizo Público de Emprego Estatal, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Autónoma das Illas Baleares (Resolución do 23 de setembro de 2020, publicada no BOE o 28 de setembro de 2020).

  O plan anual 2020 do CRN de Atención Social establece as accións que debe levar a cabo o Centro Nacional de Referencia para a Atención Social, así como a contribución económica da Administración xeral do Estado, dende o proposta do Centro, escoitada polo Consello Social e aprobada pola Comisión Mixta de Coordinación e Seguimento.

  NVDA
  Google Play
  Aumentar tamaño
  Contraste de colores