Capacitacións Profesionais

O sistema formativo e ocupacional ordénase consonte as capacitacións profesionais, ordenadas no Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP)

Capacitacións Profesionais

As capacitacións profesionais son o eixo do sistema integrado de formación profesional. A capacitación é o conxunto de competencias profesionais que inflúen no emprego, é dicir, que teñen valor e recoñecemento no mercado de traballo.

O CRN de Atención Social ocúpase das setes capacitacións profesionais do eido da Atención Social, da familia profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade (*Ver táboa)

A capacitación profesional pódese adquirir por distintos medios:

  • Certificados de profesionalidade.
  • Acreditación pola experiencia laboral ou por vías non formais de formación.
  • Títulos de Formación Profesional, ciclos formativos.
Certificados de Profesionalidade

Os certificados de profesionalidade son cursos organizados en módulos formativos. Enténdese por módulo formativo (MF) o bloque coherente de formación asociado a cada unha das unidades de competencia que configuran a capacitación. Cada certificado de profesionalidade acredita unha capacitación profesional.

Formación Profesional

Os ciclos de Formación Profesional están organizados en módulos profesionais (MP). En Formación Profesional os cursos organízanse en módulos e non en materias. Cada título inclúe como mínimo unha capacitación profesional completa e compleméntase con outros módulos transversais.

Táboa de correspondencia
ENTRE AS CAPACITACIÓNS, OS CERTIFICADOS E OS CICLOS FORMATIVOS.

Nesta táboa podedes ver a correspondencia entre as capacitacións, os certificados e os ciclos formativos. Cómpre ter en cota que, para acadar o título do ciclo formativo, ademais de todas as capacitacións do ciclo, cómpre cursar algúns módulos que non corresponden con ningunha capacitación ou certificado específico.

Capacitacións Profesionais Certificados Profesionalidade Ciclos Formativos
SSC089_2
Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio.
SSCS0108
Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio.
Regulación RD 1379/2008
Modificado polo RD 721/2011
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia.
SSC320_2
Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais.
SSCS0208
Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais.
Regulación RD 1379/2008
Modificado polo RD 721/2011
Modificado polo RD 625/2013
SSC443_2
Xestión de Chamadas de Teleasistencia.
SSCG0111
Xestión de Chamadas de Teleasistencia.
Regulación RD 1697/2011
SSC323_3
Inserción Laboral de Persoas con Discapacidade.
SSCG0109
Inserción Laboral de Persoas con Discapacidade.
Regulación RD 721/2011
Técnico Superior en Integración Social.
(Este ciclo ten outras dúas capacitacións)
SSC324_3
Mediación Comunitaria.
SSCG0209
Mediación Comunitaria.
Regulación RD 721/2011
SSC447_3
Mediación entre a Persoa Xordocega e a Comunidade.
SSCG0211
Mediación entre a Persoa Xordocega e a Comunidade.
Regulación RD 625/2013
Técnico Superior en Mediación Comunicativa.
(Este ciclo ten outras catro capacitacións)
SSC449_3
Promoción, Desenvolvemento e Participación da Comunidade Xorda.
SSCG0112
Promoción e Participación da Comunidade Xorda.
Regulación RD 625/2013
CERTIFICADOS PROFESIONALIDADE
SSCS0108 Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio.
Regulación RD 1379/2008
Modificado polo RD 721/2011
SSCS0208 Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais.
Regulación RD 1379/2008
Modificado polo RD 721/2011
Modificado polo RD 625/2013
SSCG0111 Xestión de Chamadas de Teleasistencia.
Regulación RD 1697/2011
SSCG0109 Inserción Laboral de Persoas con Discapacidade.
Regulación RD 721/2011
SSCG0209 Mediación Comunitaria.
Regulación RD 721/2011
SSCG0211
Mediación Comunitaria.
Regulación RD 625/2013
SSCG0112
Mediación entre a Persoa Xordocega e a Comunidade.
Regulación RD 625/2013
CICLOS FORMATIVOS
Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia.
Técnico Superior en Integración Social. (Este ciclo ten outras dúas capacitacións)
Técnico Superior en Mediación Comunicativa. (Este ciclo ten outras catro capacitacións)

IMPORTANTE:

Como podemos ver, o título do CFGM de Atención a Persoas en Situación de Dependencia inclúe tres títulos completos, que corresponden a tres certificados de profesionalidade (todos eles pertencen á área de Atención Social ).

O CFGS para a mediación comunicativa corresponde a catro cualificacións profesionais e catro certificados (dous deles están na área de atención social).

O título do CFGS de integración social corresponde a seis cualificacións profesionais e seis certificados (dous deles están na área de atención social).

Preparámosche un vídeo onde explicamos mellor esta sección.

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores