Qualificacions Professionals

El sistema formatiu i ocupacional s’ordena entorn de les qualificacions professionals, ordenades en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP)

Qualificacions Professionals

Les qualificacions professionals són l’eix del sistema integrat de formació professional. La qualificació és el conjunt de competències professionals amb repercussió per a l’ocupació, és a dir amb valor i reconeixement en el mercat laboral.

El CRN de Atención Social s’ocupa de les set qualificacions professionals de l’àrea de Atenció Social, de la família professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat (Veure taula)

La qualificació professional es pot adquirir per diferents vies:

  • Certificats de professionalitat.
  • Acreditació per l’experiència laboral o per vies no formals de formació.
  • Títols de Formació Professional, cicles formatius.

Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són cursos organitzats en mòduls formatius. S’entén per mòdul formatiu (MF) el bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació. Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional.

Formació Professional

Els cicles de Formació Professional estan organitzats en mòduls professionals (MP). En Formació Professional s’organitzen els cursos en mòduls i no en assignatures. Cada títol inclou com a mínim una qualificació professional completa, però es complementa a més amb altres mòduls transversals.

Taula de correspondència
entre les qualificacions, els certificats i els cicles formatius.

En aquesta taula podeu veure la correspondència entre les qualificacions, els certificats i els cicles formatius. S’ha de tenir en compte que per a obtenir el títol del cicle formatiu, s’han de cursar a més de totes les qualificacions del cicle, alguns mòduls que no tenen correspondència amb cap qualificació o certificat especific.

CUALIFICACIONS PROFESSIONALS CERTIFICATS PROFESSIONALITAT CICLES FORMATIUS
SSC089_2
Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili.
SSCS0108
Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili.
Regulació RD 1379/2008
Modificat pel RD 721/2011
Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.
SSC320_2
Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.
SSCS0208
Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.
Regulació RD 1379/2008
Modificat pel RD 721/2011
Modificat pel RD 625/2013
SSC443_2
Gestió de Trucades de Teleassistència.
SSCG0111
Gestió de Trucades de Teleassistència
Regulació RD 1697/2011
SSC323_3
Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat.
SSCG0109
Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat.
Regulació RD 721/2011
Tècnic Superior en Integració Social.
(Aquest cicle té altres dues qualificacions)
SSC324_3
Mediació Comunitària.
SSCG0209
Mediació Comunitària.
Regulació RD 721/2011
SSC447_3
Mediació entre la Persona Sordcega i la Comunitat.
SSCG0211
Mediació entre la Persona Sordcega i la Comunitat.
Regulació RD 625/2013
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa.
(Aquest cicle té altres quatre qualificacions)
SSC449_3
Promoció, Desenvolupament i Participació de la Comunitat Sorda.
SSCG0112
Promoció i Participació de la Comunitat Sorda.
Regulació RD 625/2013
CERTIFICATS PROFESSIONALITAT
SSCS0108 Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili.
Regulació RD 1379/2008
Modificat pel RD 721/2011
SSCS0208 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.
Regulació RD 1379/2008
Modificat pel RD 721/2011
Modificat pel RD 625/2013
SSCG0111 Gestió de Trucades de Teleassistència.
Regulació RD 1697/2011
SSCG0109 Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat.
Regulació RD 721/2011
SSCG0209 Mediació Comunitària.
Regulació RD 721/2011
SSCG0211
Mediació entre la Persona Sordcega i la Comunitat.
Regulació RD 625/2013
SSCG0112
Promoció i Participació de la Comunitat Sorda.
Regulació RD 625/2013
CICLES FORMATIUS
Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Tècnic Superior en Integració Social. ((Aquest cicle té altres dues qualificacions)
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa. (Aquest cicle té altres quatre qualificacions)

IMPORTANT:

Com podem veure, el títol del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, inclou tres qualificacions completes, que es corresponen amb tres certificats de professionalitat (totes elles competeixen a l’àrea d’Atenció Social).

El CFGS de Mediació Comunicativa es correspon amb quatre qualificacions professionals i quatre certificats (dos de les quals competeixen a l’àrea d’Atenció Social).

El títol del CFGS d’Integració Social es correspon amb sis qualificacions professionals i sis certificats (dos de les quals competeixen a l’àrea d’Atenció Social).

T'hem preparat un vídeo on t'expliquem millor aquest apartat.

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores