El CRN

Com és el CRN Atenció Social

què és?
CRN de Atención Social

Els Centres de Referència Nacional (CRN) són centres públics que duen a terme accions innovadores i experimentals en l’àmbit de la formació professional, per a fer-la més competitiva i capaç de respondre amb major rapidesa a les necessitats que demanda el mercat de treball.

Estan especialitzats en els diferents sectors de manera que serveixin de referent orientador per al sector productiu i formatiu de la seva àrea d’actuació, en aquest cas l’Atenció Social.

El Centro de Referencia Nacional de Atención Social correspon a la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Es va crear mitjançant conveni entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Ministerio de Educación y Formación Profesional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Tots els CRN integren la Xarxa de Centres de Referència Nacional.

Objectius
del CRN de Atención Social

Oferta Formativa CRN Atención Social

Contribuir a la consecució d’una formació professional innovadora, eficient, més competitiva i adaptada als canvis productius del mercat de treball.

Promover la actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales en Atención Social

Promoure l’actualització del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Favorecer el acceso y mantenimiento de los trabajadores en el mercado laboral de la Atención Social

Afavorir l’accés i manteniment de les persones ocupades o en cerca d’ocupació en el mercat laboral, mitjançant la formació i actualització permanents i el reconeixement de competències professionals.

Funcions
del CRN de Atención Social

 1. Observar i analitzar, a nivell estatal, l’evolució dels sectors productius per a identificar noves competències professionals o canvis en les existents, amb la finalitat d’adequar l’oferta de formació a les necessitats socials i laborals.
 2. Detectar noves tendències formatives i experimentar accions formatives de caràcter innovador dirigides a diferents col·lectius: estudiants, persones ocupades o desocupades, empresariat, professionals i docents.
 3. Aplicar i experimentar projectes d’innovació i elaborar continguts, materials didàctics i metodologies per a proposar la seva actualització en l’àmbit de la formació professional del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació.
 4. Contribuir al disseny i desenvolupament de plans de perfeccionament tècnic i metodològic dirigits a docents, formadors, personal expert, professionals d’orientació i persones avaluadores del procediment d’acreditació de competències professionals.
 5. Servir d’enllaç entre les institucions de recerca, formació i innovació i els sectors productius, per a fomentar la comunicació i difusió de la recerca, innovació i desenvolupament de la formació professional en el sector de l’Atenció Social.
 6. Col·laborar, per al desenvolupament de les funcions, amb Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, SEPE, Observatoris professionals, Organitzacions sindicals i empresarials i Estructures Paritàries…

Organització
del CRN de Atención Social

Els òrgans de participació i control del CRN són el Consell Social i la Comissió Mixta de Coordinació i Seguiment.

Director/a

Secretari/a

Departament per a l’Observació i la Recerca.

Departament per al Desenvolupament, Innovació, Experimentació i Formació.

Departament per a l’Acreditació i Reconeixement de Qualificacions Professionals.

Consell Social
8 membres

Òrgan de participació social i dels agents socials del sector productiu

 • 2 representants de la Administración General del Estado: Ministerio de Educación i SEPE.
 • 2 representants de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Director/a general en materia de FP i Director/a CRN.
 • 2 representants organitzacions sindicals.
 • 2 representants organitzacions empresarials.

Presidència: Director/a General en materia de Formació Professional.

 • Proposar directrius pluriennals i Pla de treball.
 • Informar proposta pressupost i balanç anual, així com nomenament director/a.
 • Aprovar memòria anual activitats i reglamento funcionament.
 • Conèixer l’informe anual d’avaluació i supervisió, i l’eficàcia dels seus serveis.
 • Col·laborar en la cerca de finançament complementari o equipament.

Comissió coordinació i seguiment
4 membres

Mecanisme de seguiment, vigilància i control execució conveni.

 • 2 representants de la Administración General del Estado: Ministerio de Educación i SEPE.
 • 2 representants de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Director/a general en materia de FP i Director/a CRN.
 • Posibilitat d’assistència de tècnics/ques (amb veu i sense vot).

Mínim 1 reunió/any, o més a petició de les parts signants.
Presidència: torn i seu rotativa (Estat/Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

 • Aprovar el Pla de Treball Anual a proposta del Consell Social i valoració memòria activitats.
 • Intercanviar informació i coordinació permanents.
 • Aprovar recursos humans, materials i financers assignats.
 • Garantir dotació i manteniment de RRHH i pressupostaris.
 • Seguiment incidències CRN per a donar solució ràpida
 • Seguiment, avaluació i revisió anual del compliment accions Pla de Treball.
 • Resoldre controvèrsies sorgides en l’execució del conveni.

Història
del CRN de Atención Social

 El disseny del CIFP Son Llebre i el Projecte de creació del CRN podem dir que es van elaborar de manera més o menys simultània en el temps. Primer es va realitzar el disseny del CIFP i a partir d’aquest, es va elaborar el projecte de creació del CRN.

 • 2010

  Al setembre, es va posar en funcionament el CIFP, i aquest mateix mes, ja es va dur a terme la visita de l’equip de tècnics del Ministeri de Treball a les instal·lacions per a la seva valoració, d’acord amb el Projecte de creació de CRN presentat a Madrid.

 • 2011

  En la 50 Reunió de la Comissió Permanent del Consell General de Formació Professional celebrada a Madrid el 26 d’abril de 2011 es va emetre un informe favorable del Centre Són Llebre per a ser qualificat com CRN de la família de Serveis socioculturals i a la comunitat, en l’Àrea Professional d’Atenció Social.

 • 2018

  Març: Reunió direcció CIFP Son Llebre amb Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i aposta ferma per a portar endavant el projecte de CRN (definició organigrama funcional i de personal).
  Setembre: La Conselleria d’Educació i Universitat dota del personal necessari perquè orgànicament comenci a funcionar, com a tal, el CRN d’Atenció Social.
  Novembre: Reunió a Madrid entre Cap de Formació Professional de les IB, directora del CIFP Son Llebre amb responsables dels CRN del SEPE i del Ministeri d’Educació.

 • 2019

  Gener: Visita dels membres del futur CRN als CRN de Pamplona (ESTNA i CENIFER)
  Juny: Signatura del Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la creació del Centre de Referència Nacional d’Atenció Social.
  Agost: Aprovació de la creació del CRN per part del Consell de Ministres.
  Setembre: Publicació del Reial decret 506/2019, de 30 d’agost, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre Integrat de Formació Professional Són Llebre, de l’àrea professional d’Atenció Social de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat en l’àmbit de la formació professional (BOE el 14 de setembre de 2019)
  Desembre: Constitució del Consell Social del CRN de Atención Social.

 • 2020

  Setembre: Publicació de la Resolució de 23 de setembre de 2020 per la qual es publica el Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual s’aprova el Pla d’actuació pluriennal 2019-2022 del Centre de Referència Nacional d’Atenció Social en l’àmbit de la formació professional (BOE 28 de setembre de 2020).
  Octubre: Presentació de la proposta del Pla de Treball 2020 al Consell Social (20/10/2020) i aprovació del Pla anual 2020 per part de la Comissió Mixta de coordinació i seguiment (26/10/2020).

 • 2021

  Gener: Memòria d’actuacions 2020.
  Març: Aprovació del Pla de Treball 2021.
  Setembre-Octubre: Realització del curs de formació a distància per a docents “Introducció a la Mediació Comunicativa i a la Llengua de Signes Espanyola”.

Plans d’Actuació

Pla d’actuació plurianual 2019-2022. Aprovat per Conveni entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Resolució de 23 de setembre de 2020, publicada en el BOE el 28 de setembre de 2020).

El pla anual 2020 del CRN de Atención Social estableix les accions a realitzar pel Centro de Referencia Nacional de Atención Social, així com l’aportació econòmica de la Administración General del Estado, a partir de la proposta del Centre, escoltat el Consell Social i aprovat per la Comissió Mixta de coordinació i seguiment.

NVDA
Google Play
Aumentar tamaño
Contraste de colores